انکار وجود ستم و تبعیض و چرایی آن

ساسان امجدی یادداشت- در دو مقطع سركوبگرانی كه مبنای سركوب آنها به تمایزات جنسیتی، اتنیكی و مذهبی بازمی گردد، منكر وجود ستم، تبعیض و یا حتی كشتار و نسل كشی میشوند:  در فاز اولیه‌ی سركوب، مانند مرحله‌ تغییر قوانین و یا آغاز پاكسازی های قومی و نسل كشی. در این مرحله‌ سركوبگر و حامیانش تصور... Continue Reading →

سیستان و بلوچستان، هزارتوی نابرابری و سرکوب

رنج بی‌آبی در سیستان و بلوچستان تنگناهای اقتصادی، بی‌اعتمادی به آینده، بیکاری وسیع نیروی کار و محرومیت از کمترین امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برآیند تنها بخشی از رویکرد سرکوب‌محور حکومت جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان است.

تولد رسانه ای جدید: جامعه دوم

جامعه دوم جایی برای شنیدن روایت و صدای محذوفان تولد: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ این رسانه دیروز متولد شده است. دوستان خود را دعوت کنید تا به ما بیپیوندند.  حتما با دردسرهای  شروع یک رسانه که مدیران آن مجبورند گمنام بمانند آشنا هستید. اگر هر کدام از شما فقط یک نفر به کانال اضافه کنید شمار همراهان تا... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑