تولد رسانه ای جدید: جامعه دوم

جامعه دوم

جایی برای شنیدن روایت و صدای محذوفان

تولد: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

این رسانه دیروز متولد شده است. دوستان خود را دعوت کنید تا به ما بیپیوندند. 

حتما با دردسرهای  شروع یک رسانه که مدیران آن مجبورند گمنام بمانند آشنا هستید. اگر هر کدام از شما فقط یک نفر به کانال اضافه کنید شمار همراهان تا فردا دو برابر خواهد شد. 

اگر با ما هم مسیر هستید،‌ به همراهان بیفزایید. 

@secsociety

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: